Uncompromising Commitment to Quality of Service

Правни услуги

Предоставяме рентабилни, практични и технически прецизни правни услуги, които надминават очакванията на клиентите.

Ние поддържаме ефективна комуникация с нашите клиенти, отделяйки необходимото време, за да индентифицираме техните цели и конкретни нужди, което е предпоставка за постигането на оптимални правни и бизнес решения.

 • Търговско и Корпоративно право

  Приоритетни области за нас са Търговското и Корпоративното право.

  • Търговски договори
  • Регистрация на юридически лица (и корпоративни структури ) в България и други юрисдикции
  • Партньорства и консорциуми
  • Акционерни схеми – видове акции, класове и съотношенията между тях
  • Преобразуване, придобивания, сливания и вливания на търговски дружества
  • Договори за управление
  • Несъстоятелност
  • Съдействие при водене на преговори
  • Пазарен анализ и инвестиционни консултации
  • Правен анализ на обекти от инвестиционен интерес
  • Outsourcing
 • Вещно право

  Екипът ни има значителен опит в консултирането на сделки  по придобиване, продажба и реструктуриране на недвижима собственост – от офиси и търговски площи, до сгради за смесено или жилищно предназначение. Ние предлагаме подкрепа и съдействие през вскички етапи на един проект свързан с недвижим имот – от покупката на недвижимия имот  и структурирането на проекта, лизинг, финансиране, до изграждането и реализирането на проекта.

  Предлагаме следните услуги:

  • Проучване и правен анализ на вещно – правния статус на недвижимо имущество
  •  Консултации и правна помощ при разработване на проект, предназначение и ползване на земята,
  • Структуриране на сделки с недвижима собственост
  • Ефективно данъчно структуриране на собствеността
  • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за сделки с недвижими имоти
  • Финансиране и  обезпечения
  • Консултации и Споразумения с финансови институции

   Някои от проектите, в които сме участвали:

   Кипърска корпорация

  • Проучване и правен анализ на собствеността на 150 недвижими имота
  • Правно обслужване на целия процес на придобиване на недвижими имоти с обща площ 1 400 000 м2
  • Стойността на сделката е над 40 000 000 евро


   Атлас Риъл Естейтс – Собственост на застрахователен фонд

  • Обслужване на целия процес на придобиване на собствеността
  • Проучване и правен анализ на 3 дружества – собственици на имоти
  • Проучване и правен анализ на имотите
  • Изготвяне на Споразумителни Меморандуми
  • Предварителни договори, договори за доверителни сметки, изготвяне на окончателни договори
  • Правно обслужване на целия процес по придобиване на дружествата и тяхното сливане
 • Строителство и инженерство

  Предоставяме правни консултации и помощ на всички нива и етапи на строителни проекти, включително договорни преговори и управление на евентуални конфликти.  Обслужваме дейността на предприемачи, строители, консултанти, изпълнители и доставчици.

  • Правно обслужване на големи проекти
  • Преговори
  • Контрол и мениджмънт на договори и подготовка на съответната правна документация
  • Разрешителни и други строителни книжа
  • Договори за доставка/строителство/проектиране.
  • Процесуално представителство

     Някои от проектите, в които сме участвали:

  Джъмбо ЕС.Б. ЕООД, собственост на Джъмбо АД, Гърция

  • Правно обслужване на инвестиционната програма на дружеството
  • Правно проучване и анализ на недвижимите имоти от интерес за построяването на собствените им магазини
  • Правно обслужване на целия процес по придобиване на 5 парцела в 4 града
  • Правна помощ при преговори и сключване на договори с  архитекти, строителни дружества и др. във връзка с изграждането на магазините
  • Инвестицията е над 100 милиона евро

  Алфа Акинита Астика А.Д. – дружество от групата на Алфа Банк Гърция

  • Правно проучване и анализ на дружество – собственик на недвижим имот от интерес и на недвижимия имот
  • Правна помощ и консултиране по всички правни аспекти във връзка със строителството на сградата на Централния офис на Алфа Банк в София, България
  • Инвестиция над 30 милиона евро
 • Данъци

  Почти всички търговски сделки имат данъчни импликации и съответно данъчните съображения често диктуват формата на сделката.

  Правната кантора си сътрудничи с Акаунтинг енд Бизнес Консалтинг Център във всички данъчни консултации, като по този начин предлага високо ниво на тясно специализиран експертен съвет, което спомага за ефективно и оптимално данъчно планиране.

  • Консултации по всички аспекти на Данъчното право
  • Данъци и акцизи, ДДС, данъци при източника             
  • Корпоративно и търговско данъчно планиране, Международно данъчно планиране
  • Прилагане на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане
  • Правно съдействие при одит
  • Представителство пред органите на Данъчните Служби
  •  Анализи и правни становища Процесуално представителство при обжалване на незаконосъобразни данъчни актове

  Практика: Предлагаме комплексни данъчни консултации и конструктивни решения на поставените казуси от нашите клиенти.

 • Банки и Финансиране

  "Теодора Иванова и Партньори" обслужва  кредитополучатели и финансови институции, като по този начин е натрупало опит и разбиране на проблемите, които биха могли да възникнат при договаряне и изпълнение и от двете страни. Наши клиенти са мениджмънт компании, търговски  и инвестиционни  дружества.

  • Финансиране на проекти
  • Финансиране на активи
  • Финансиране на недвижима собственост
  • Реструктуриране на финансиране
  • Обезпечения и договори
 • Бизнес Интелиджънс

  • Анализ и оценка на пазара или съответни сегменти от пазара
  • Анализ и проучвания на корпоративни клиенти
 • Интелектуална собственост

  • Регистрации и защита на търговски марки
  • Национални и европейски регистрации
  • Франчайзинг, лицензиране и дистрибуторство
  • Защита на авторски права, дизайни и други права на интелектуална собственост
  • Процесуално представителство (Dispute resolution in all IP rights)

  Теодора Иванова е регистриран адвокат за Евопейска Търговска Марка и Дизайн. 

  Представляваме Гръцката Федерация на Производителите на спиртни напитки (С.Е.А.О.П.) във връзка със защита срещу нарушение на защитеното географско указание „УЗО”, извършено в България.

 • Трудово и Осигурително право

  Трудовите взаимоотношения са основни в една организация. Не е достатъчно да се съобразяваме и спазваме правните и законови изисквания, но е и абсолютно необходимо да се намират оптимални решения в конфликтни ситуации. Ние се стремим да постигнем за нашите клиенти резултати, които да са съобразени с тяхната корпоративна култура и в същото време да бъдат бизнес целесъобразни и прагматични.

  • Трудови правоотношения,Съдействие при разрешаване на трудово правни спорове
  • Социални и здравни осигуровки
  • Мерки за трудова безопасност
  • Разрешения за работа и престой
  • Консултации по конкретни трудовоправни и осигурителни въпроси, Данъчно третиране на приходи

  Практика:

  Предоставяме на нашите клиенти комплексни правни консултации в областта на трудовите правоотношения. Обслужваме не само международни компании (Джъмбо), но и малки и средни предприятия, и подпомагаме разрешаването на трудово-правни проблеми на местно и международно ниво.

 • Процесуално представителство

  Предоставяме конкуретни и ефективни правни услуги по процесуално представителство на чужди и местни клиенти в съдебни и арбитражни производства във всички области на гражданското право. Полагаме усилия за максимално бърза и ефективна защита на правата и интересите на нашите клиенти, използвайки всички налични процесуални и/или алтернативни възможности за разрешаване на спора.

Счетоводство

Цялостно счетоводно обслужване на фирми:

Високо квалифициран екип с отговорен и професионален подход предоставя на нашите клиенти интегрирани счетоводни и финансови решения, които спомагат за успешното развитие на техния бизнес.

 • Счетоводни и Консултантски Услуги

  • Данъчни консултации
  • Данъчно структуриране и планиране
  • Финансово планиране
  • ДДС Регистрации
  • Вътрешен данъчен одит
  • Представителство пред Българските Данъчни Служби при данъчни проверки и ревизии
  • Тълкуване и прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане
  • Консултации относно здравно и социално осигуряване
  • Консултиране относно прилагането на подходяща счетоводна политика по Националните или Международните Счетоводни Стандарти
  • Годишно възстановяване на ДДС
  • Справки за НСИ, когато е необходимо
  • Съдействие на одитори при одит
 • Счетоводство

  • Текущо счетоводство
  • Абонаментно счетоводно обслужване
  • Изготвяне на отчети на български и английски език
  • Справки, лицензи и сертификати
  • Консолидирани таблици и отчети
  • Ежедневен счетоводен контрол
  • Месечни справки - декларации по ЗДДС
  • Възстановяване на ДДС
  • Изготвяне на необходимите справки декларации за НАП, НСИ, Българска Централна Банка
  • Контрол и мониторинг на паричните потоци
  •  Контрол и мониторинг на финансовите и банкови трансакции
  • Амортизационен план
  • Поддръжка на регистъра на активите
  • Годишно приключване на фирми
 • Заплати и осигуровки

  • Изготвяне и администриране на трудов регистър с трудови досиета на всички служители
  • Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа
  • Деклариране пред НАП
  • Заплати
  • Мониторинг на целия процес по администрация на заплатите
  • Изготвяне на платежни за осигуровки
  • Администриране на отпуски и болнични листи
  • Представителство при проверки от Инспекцията по труда
  • Изготвяне на документи за пенсиониране 
 • Регистрация и Администрация на Офшорни компании

   

© 2011. Всички права запазени.

Уеб дизайн: eDesign.bg