Счетоводство

Безкомпромисна 
ангажираност към
изключително обслужване

Цялостно счетоводно обслужване на фирми

Високо квалифициран екип с отговорен и професионален подход предоставя на нашите клиенти интегрирани счетоводни и финансови решения, които спомагат за успешното развитие на техния бизнес.

Консултантски Услуги и Аутосорсинг
 • Данъчно структуриране и планиране
 • Данъчни консултации
 • Финансово планиране
 • Асистиране при прилагане на стратегията за данъчна и финансова оптимизация
 • Изнесени услуги (Аутсорсинг) – изграждане на нов счетоводен отдел за цялостно счетоводно обслужване извън дружеството
 • Завеждане на счетоводните сметки
 • Настройка на счетоводна база данни и изграждане на сметкоплан на подходящия софтуер
 • Консултации относно счетоводното третиране на основните фирмени транзакции и съответните данъчни последици
Счетоводни услуги
 • ДДС Регистрации
 • Вътрешен данъчен одит
 • Месечни справки – декларации по ЗДДС
 • Месечни справки – декларации ВИЕС и Интрастат
 • Представителство пред Българските Данъчни Служби при данъчни проверки и ревизии
 • Тълкуване и прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане
 • Консултиране относно прилагането на подходяща счетоводна политика по Националните или Международните Счетоводни Стандарти
 • Приключване на финансовата година, асистиране в процедурите по годишното приключване и при задължителен одит
 • Изготвяне на годишните финансови отчети по Националните или Международните Счетоводни Стандарти
 • Изготвяне на декларации за данък при източника
 • Справки за НСИ, когато е необходимо
 • Съдействие на одитори при одит
 • Съдействие при връзки с банки и финансови институции
 • Изготвяне на отчети на български и английски език
 • Изготвяне на необходимите справки декларации за НАП, НСИ, Българска Централна Банка
 • Консултации и допълнително съдействие при конкретни нужди на клиента
Текущо счетоводство
 • Текущо счетоводство
 • Ежедневен счетоводен контрол
 • Плащания
 • Вземания
 • Поддържане на регистър на активите и прилагане на амортизации
 • Контрол и мониторинг на паричните потоци
 • Справки, лицензи и сертификати
 • Консолидирани таблици и отчети
 • Възстановяване на ДДС
 • Годишно възстановяване на ДДС
Заплати и осигуровки
 • Изготвяне и администриране на трудов регистър с трудови досиета на всички служители
 • Деклариране пред НАП
 • Деклариране пред Националния Осигурителен Институт
 • Консултации относно социални и здравни осигуровки
 • Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа
 • Заплати
 • Мониторинг на целия процес по администрация на заплатите
 • Изготвяне на платежни за осигуровки
 • Администриране на отпуски и болнични листи
 • Представителство при проверки от Инспекцията по труда
 • Изготвяне на документи за пенсиониране, майчинство и др.

Отидете отвъд
собствените си очаквания.