Правна практика

Иновативни
правни решения,
Несравнимо лидерство,
Отдаденост към
изключителни резултати

Правни услуги

Предоставяме рентабилни, практични и технически прецизни правни услуги, които надминават очакванията на клиентите.

Ние поддържаме ефективна комуникация с нашите клиенти, отделяйки необходимото време, за да идентифицираме техните цели и конкретни нужди, което е предпоставка за постигането на оптимални правни и бизнес решения.

Търговското и Корпоративното право

Приоритетни области за нас са Търговското и Корпоративното право.

 • Търговски договори
 • Регистрация на юридически лица (и корпоративни структури) в България и други юрисдикции
 • Партньорства и консорциуми
 • Акционерни схеми – видове акции, класове и съотношенията между тях
 • Преобразуване, придобивания, сливания и вливания на търговски дружества
 • Договори за управление
 • Несъстоятелност
 • Аутосорсинг
 • Корпоративен Due Diligence
 • Медиация и арбитражи
 • Гражданско и административно процесуално представителство
 • Обществени поръчки
 • Недвижими имоти
 • Съдействие при водене на преговори
 • Трудови договори и осигуровки
 • Пазарен анализ и инвестиционни консултации
 • Правен анализ на обекти от инвестиционен интерес
 • Правен абонамент
 • Аутосорсинг на правни услуги за специфични комплексни дела
Вещно право

Екипът ни има значителен опит в консултирането на сделки  по придобиване, продажба и реструктуриране на недвижима собственост – от офиси и търговски площи, до сгради за смесено или жилищно преназначение. Ние предлагаме подкрепа и съдействие през всички етапи на един проект свързан с недвижим имот – от покупката на недвижимия имот и структурирането на проекта, лизинг, финансиране, до изграждането и реализирането на проекта.

Предлагаме следните услуги:

 • Проучване и правен анализ на вещно – правния статус на недвижимо имущество
 • Консултации и правна помощ при разработване на проект, предназначение и ползване на земята
 • Преговори и правна подкрепа при покупка на недвижим имот
 • Структуриране на сделки с недвижима собственост
 • Ефективно данъчно структуриране на собствеността
 • Изготвяне на предварителни и окончателни договори за сделки с недвижими имоти
 • Финансиране и  обезпечения
 • Консултации и Споразумения с финансови институции

Някои от проектите, в които сме участвали:

Кипърска корпорация

 • Проучване и правен анализ на собствеността на 150 недвижими имота
 • Правно обслужване на целия процес на придобиване на недвижими имоти с обща площ 1 400 000 м2
 • Стойността на сделката е над 40 000 000 евро
 • Регистрация на компанията като клас А инвеститор
 • Правна подкрепа в процеса на развитието на стратегически проект – градоустройство, строителство, инфраструктура, интелигентни сгради

Атлас Риъл Естейтс – Собственост на застрахователен фонд

 • Проучване и правен анализ на имотите
 • Обслужване на целия процес на придобиване на собствеността
 • Изготвяне на споразумителни меморандуми
 • Ескроу споразумения, предварителни споразумения, нотариални актове
 • Проучване и правен анализ на 3 дружества – собственици на имоти
 • Проучване и правен анализ на недвижимия имот
 • Предварителни договори, договори за доверителни сметки, изготвяне на окончателни договори
 • Правно обслужване на целия процес по придобиване на дружествата и тяхното сливане

Производител на захарни изделия

 • Правни услуги за покупка на собственост в индустриалната зона на Елин Пелин
 • Проучване и правен анализ на имотите
 • Правни, данъчни и счетоводни консултации и услуги, свързани с покупката на собствеността и съответните договори (договори с партньори, Ескроу споразумение с банката на продавача)
 • Правни услуги в процеса на получаване на разрешително за строеж

Копривлен Мрамор

 • Проучване и правен анализ на компанията, собственик на кариера и производствени съоръжения
 • Проучване и правен анализ на имота, предмет на  държавна концесия за добиване на облицовъчни материали
 • Проучване и правен анализ на договора за концесия и удължаване на правата за обработка на извлечени варовикови материали от находището
 • Правни, данъчни и счетоводни консултации и услуги, свързани с договора за покупко-продажбата на дружествени дялове
 • Прехвърляне на собствеността на юридическото лице
 • Проследяване на целия процес по изпълнение на условията по договора

Константину Груп

 • Доклад за изчерпателната правна проверка за правния статус на недвижимите имоти, собственост на българските дружества на групата – общо 51 парцела – статус, възможности за развитие, данъчни консултации, регулация и градоустройство, уреждане на спорове за собственост

Интерфудс

 • План за инвестиция в недвижим имот – проверка на собствеността на парцела, съобразена със съответните инвестиционните намерения, пълна правна подкрепа в процеса на придобиване и консолидация на парцелите
 • Градоустройство на парцела – промени в регулацията

Ред Лайън

 • Пълна правна подкрепа в процеса на градоустройствено развитие на придобитите парцели, разположени на атрактивно място в центъра на столицата
 • Юридическо представителство по време на процеса на продажба на проекта – преговори, комуникация с държавни органи, относно издаване на необходимите удостоверения, изготвяне на правните документи и съответни споразумения

Известна компания в хранителната промишленост

 • Придобиване на стратегическа индустриална собственост – предварително проучване на обекта – обект на инвестиционен интерес, завършване на процедурата за придобиване, ефективна комуникация с административните органи, пълна правна подкрепа до успешното завършване на проекта
Строителство и инженерство

Предоставяме правни консултации и помощ на всички нива и етапи на строителни проекти, включително в преговорите и в управлението на евентуални конфликти.  Обслужваме дейността на предприемачи, строители, консултанти, изпълнители и доставчици.

 • Правно обслужване на големи проекти
 • Преговори
 • Контрол и мениджмънт на договори и подготовка на съответната правна документация
 • Разрешителни и други строителни книжа
 • Договори за доставка/строителство/проектиране.
 • Процесуално представителство

Някои от проектите, в които сме участвали:

Джъмбо ЕС.Б. ЕООД, собственост на Джъмбо АД, Гърция

 • Правно обслужване по изпълнение на инвестиционната програма на дружеството
 • Правно проучване и анализ на недвижимите имоти от интерес за построяването на собствените им магазини
 • Правно обслужване на целия процес по придобиване на парцелите в 6 града
 • Правна помощ при преговори и сключване на договори с  архитекти, строителни дружества и др. във връзка с изграждането на магазините (7 построени и 2 наети)
 • Инвестицията на този етап е над 100 милиона евро

Алфа Акинита Астика А.Д. – дружество от групата на  на Алфа Банк Гърция

 • Правно проучване и анализ на дружество – собственик на недвижим имот
 • Правно проучване на недвижимия имот
 • Правна помощ и консултиране по всички правни аспекти във връзка със строителството на сградата на Централния офис на Алфа Банк в София, България
 • Инвестиция над 30 милиона евро
Данъци

Почти всички търговски сделки имат данъчни импликации и съответно данъчните съображения често диктуват формата на сделката.

Правната кантора си сътрудничи с Акаунтинг енд Бизнес Консалтинг Център във всички данъчни консултации, като по този начин предлага високо ниво на тясно специализиран експертен съвет, което спомага за ефективно и оптимално данъчно планиране.

Предлагаме комплексни данъчни консултации и конструктивни решения на поставените казуси от нашите клиенти.

 • Консултации по всички аспекти на Данъчното право
 • Данъци и акцизи, ДДС, данъци при източника
 • Корпоративно и търговско данъчно планиране, Международно данъчно планиране
 • Прилагане на спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане
 • Правно съдействие при одит
 • Представителство пред органите на Данъчните Служби
 •  Анализи и правни становища
 • Процесуално представителство при обжалване на незаконосъобразни данъчни актове
Банки и Финансиране

„Теодора Иванова и Партньори“ обслужва  кредитополучатели и финансови институции, като по този начин е натрупало опит и разбиране на проблемите, които биха могли да възникнат при договаряне и изпълнение и от двете страни. Наши клиенти са мениджмънт компании, търговски  и инвестиционни  дружества.

 • Финансиране на проекти
 • Финансиране на активи
 • Финансиране на недвижима собственост
 • Реструктуриране на финансиране
 • Обезпечения и договори
Интелектуална собственост

Теодора Иванова е вписан представител по индустриална собственост пред Службата на Европейския Съюз по интелектуална собственост (EUIPO)

 • Регистрации и защита на търговски марки
 • Предварително проучване и доклад преди вземане на решение за регистрация – европейска и национална търговска марка IP)
 • Национални и европейски регистрации на ТМ
 • Франчайзинг, лицензиране и дистрибуторство
 • Защита на авторски права, дизайни и др. права на интелектуална собственост
 • Процесуално представителство; посредничество при разрешаване на спорове по отношение на всички права на интелектуална собственост

Някои от по- значимите проекти са:

 • Велосити – пълна поддръжка в аспектите на интелектуалната собственост – регистрация на местна запазена марка и Европейска запазена марка, разрешаване на спорове, посредничество и уреждане на отношения
 • Интерфудс – пълна поддръжка в аспектите на интелектуалната собственост – придобиване на голяма местна запазена марка в сектора на хранително-вкусовата промишленост – договаряне, сключване на сделката, изготвяне на документи, регистрация в съответните регистри
 • Джъмбо – правно представителство относно нарушаване на правата на интелектуална собственост – процесуално представителство за защита на правата на интелектуална собственост на компанията – предмет на нарушение – осведомяване на отговорните държавни органи, посредничество и издаване на споразумение между спорещите страни
 • Местни и европейски процедури за оспорване – изготвяне на правни изявления и отговори, представителство на клиенти и пълна защита на техните интереси в областта на интелектуална собственост
Трудово и Осигурително право

Трудовите взаимоотношения са основни в една организация. Не е достатъчно да се съобразяваме и спазваме правните и законови изисквания, но е и абсолютно необходимо да се намират оптимални решения в конфликтни ситуации. Ние се стремим да постигнем за нашите клиенти резултати, които да са съобразени с тяхната корпоративна култура и в същото време да бъдат бизнес целесъобразни и прагматични.

 • Трудови правоотношения – анализ и съвет за оптимизацията на трудовите взаимоотношения и структура в компанията
 • Съдействие при разрешаване на трудово правни спорове
 • Консултации и съдействие при трудови злополуки
 • Изготвяне на договори
 • Социални и здравни осигуровки
 • Мерки за трудова безопасност
 • Разрешения за работа и престой
 • Консултации по конкретни трудовоправни и осигурителни въпроси, Данъчно третиране на приходи
 • Консултации относно съответствие с изискванията и мерките за Ковид – 19
 • Пълна правна подкрепа в процеса на кандидатстване и получаване на държавна помощ за преодоляване на негативните ефекти от пандемията Ковид -19 (Миркат, Константину Груп и много други)

Практика:

Предоставяме на нашите клиенти комплексни правни консултации в областта на трудовите правоотношения. Обслужваме не само международни компании (Джъмбо), но и малки и средни предприятия, и подпомагаме разрешаването на трудово-правни проблеми на местно и международно ниво.

Процесуално представителство

Предоставяме конкурентни и ефективни правни услуги по процесуално представителство на чужди и местни клиенти в съдебни и арбитражни производства във всички области на гражданското право. Полагаме усилия за максимално бърза и ефективна защита на правата и интересите на нашите клиенти, използвайки всички налични процесуални и/или алтернативни възможности за разрешаване на спора.

Някои от по-значимите и успешни представителства (административни, търговски и  граждански) са:

 • Административно дело пред Върховен административен съд – голяма компания за хранителни добавки срещу Комисията за защита на конкуренцията
 • Административно дело пред Върховен административен съд – успешна защита на Подробен Устройствен План
 • Административно дело пред Върховен административен съд – основен дистрибутор на потребителски стоки срещу Българското патентно ведомство
 • Трудово дело пред Върховния касационен съд – служител срещу верига магазини за играчки, подаръци и домакински продукти
 • Арбитражно дело пред Арбитражния съд при БТПП – основен автомобилен дистрибутор срещу търговски лизингополучател
Възлагане на правни услуги за специфични, сложни правни казуси

Дори компании, които имат вътрешни правни отдели и наети юристи, понякога се нуждаят от правната експертна намеса на външна кантора, която има по-дълбоки знания и опит в конкретни области и процеси. ВСС е перфектния партньор за такава ситуация.
Миркат – официалния дистрибутор на Сузуки за Българя, е един от многото клиенти, които ползват нашите услуги при по-сложни казуси.

Гръцкия Бизнес Съвет в България е доверил на нашата правна кантора организацията и провеждането на годишните общи събрания на сдружението, както и проследяване за спазването на законовите разпоредби в дейността на сдружението.

Отидете отвъд
собствените си очаквания.